ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω Σωτήρη Γεράγγελου αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και νομική στήριξη των εντολέων του, σε υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας: από τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών έως τη σύνταξη υπομνημάτων και την παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία καθώς και επιστημονική εξειδίκευση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου, γι’ αυτό και μπορούμε να εγγυηθούμε τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των εντολέων μας.